U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren). U kunt dit document ook in PDF-formaat downloaden en archiveren door hier te klikken. Om het PDF-bestand te openen, dient u te beschikken over het gratis programma Adobe Reader (www.adobe.nl) of vergelijkbare programma’s die het PDF-formaat ondersteunen.

Algemene voorwaarden van My Digital Schoolbook B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: de besloten vennootschap My Digital Schoolbook B.V., tevens handelend onder de naam: notebookcampus.nl gevestigd te ( 3641 SR)
Mijdrecht, Vermogenweg 9, telefoonnummer 0297-500780, mailadres: info@mydigitalschoolbook.nl, KvK-nummer 61269646, hierna: “My Digital Schoolbook ”

(Consument)koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst (op afstand) aangaat met My Digital Schoolbook;

(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of
bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met My Digital Schoolbook;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door My Digital
Schoolbook georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en My Digital Schoolbook gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;

Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod
vanuit My Digital Schoolbook en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen
partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden beschikbaar gesteld. Op elk verzoek daartoe worden deze voorwaarden kosteloos
aan consumentkoper toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Naast deze algemene voorwaarden worden eventueel bijbehorende (service- & polis)voorwaarden op gelijke wijze aan koper aangeboden en geaccepteerd.
5. Voor het geval dat naast de bovengenoemde voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat My Digital Schoolbook de digitale dan
wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
2. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My
Digital Schoolbook onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft My Digital Schoolbook passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
data en zorgt My Digital Schoolbook voor een veilige webomgeving. Indien de consumentkoper
elektronisch kan betalen, zal My Digital Schoolbook daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. My Digital Schoolbook kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien My Digital Schoolbook op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is My Digital Schoolbook gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. My Digital Schoolbook zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de My Digital Schoolbook waar de consumentkoper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en bestaande garanties.

Artikel 4 – Prijs

1.De prijs en eventuele kostenramingen zijn naar gelang de hoedanigheid van afnemer in- dan
wel exclusief BTW, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten,
verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en
andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
2. De leverancier is gerechtigd elke met de (ondernemer)koper overeengekomen prijs te verhogen
indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
stijgingen voordoen van: de kosten van materialen, verzendkosten, lonen, distributiekosten,
werkgeverslasten sociale verzekeringen, de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
overheidsheffingen (of de invoer van nieuwe overheidsheffingen) op grondstoffen en/of
energie.

Artikel 5 – Verzending en levering
1. Verzendkosten die mogelijk verschuldigd worden bij levering worden apart in de offerte vermeld.
2. De door My Digital Schoolbook opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. My Digital
Schoolbook is dienaangaande eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft
gesteld.
3. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting
aan de zijde van koper niet op.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan uiterlijk twee weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consumentkoper heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal
My Digital Schoolbook het bedrag dat de consumentkoper betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Levering vindt plaats af magazijn. Het risico van enig product gaat op ondernemerkoper over
op het moment van levering.


Artikel 6 – Onderzoek en Reparatie

1. Bij onderzoek en reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de consumentkoper zijn omschreven.
2. Als blijkt dat de door My Digital Schoolbook vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 13 – Conformiteit en Garantie, dan zal My Digital Schoolbook eerst een prijsopgave versturen, tenzij anders is overeengekomen.
3. Pas nadat de consumentkoper zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal My Digital Schoolbook overgaan tot reparatie.
4. Indien consumentkoper niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is My Digital Schoolbook gerechtigd het niet gerepareerde product tegen onderzoekskosten aan consumentkoper te retourneren.
5. Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door consumentkoper op de prijsopgave kan door My Digital Schoolbook worden gezien als het niet akkoord gaan op de prijsopgave.
My Digital Schoolbook is dan gerechtigd het niet gerepareerde product tegen onderzoekskosten te retourneren aan consumentkoper.
6. My Digital Schoolbook streeft ernaar om 90% van de aangeboden reparaties binnen 14 dagen na akkoord te retourneren. Uitzonderingen zijn reparaties die door oorzaken van buitenaf niet hersteld kunnen worden binnen deze periode. Deze oorzaken kunnen zijn: het niet leverbaar zijn van de benodigde onderdelen door de betreffende fabrikant, product gerelateerde problemen of anders dan de genoemde oorzaken die aantoonbaar buiten de schuld van My Digital Schoolbook liggen.
7. My Digital Schoolbook kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de doorlooptijd langer bedraagt dan 14 dagen.
8. My Digital Schoolbook geeft een garantie van 3 maanden op de uitgevoerde reparatie. Een reparatie wordt onder deze garantie uitgevoerd indien de huidige oplossing en klacht hetzelfde zijn als de eerdere oplossing en klacht. Hierbij maakt het niet uit of de oorspronkelijke reparatie is uitgevoerd binnen de fabrieksgarantie of daarbuiten.
9. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, refurbished onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk product gebruikelijk is, ruil of alternatieve onderdelen.
10. Indien consumentkoper recht heeft op een vervangend apparaat tijdens de periode van reparatie, dan wordt deze in voorkomende gevallen beschikbaar gesteld op basis van de op dat moment geldende voorwaarden.

Artikel 7 – Betaling

1. Betaling door consumentenkoper kan geschieden middels iDEAL, per vooruitbetaling of per
pinbetaling bij aflevering. Aan ondernemerkoper kan worden gefactureerd. Voor zover niet anders
is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien
dagen na factuurdatum.
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan My Digital Schoolbook te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft My Digital Schoolbook behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening
te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is
de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan ingebreke worden
gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente
verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II
voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.
7. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal
een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden
van de buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan
dat op grond van enige overeenkomst met My Digital Schoolbook aan deze of aan aanverwante
derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van My Digital Schoolbook aan deze te tonen
en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan
deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van
de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of
te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale
bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van
rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van
betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen
van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van My Digital Schoolbook veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om My Digital Schoolbook
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper
dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan My Digital Schoolbook ter inzage te
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is My Digital Schoolbook gerechtigd tot
deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens My Digital Schoolbook bij
voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval My Digital Schoolbook het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan My
Digital Schoolbook en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van My Digital Schoolbook zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 – Herroepingrecht consumentkoper

1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product inclusief bijbehorende informatie door de consumentkoper
of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan My Digital Schoolbook bekend
gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan My Digital Schoolbook worden geretourneerd, conform de door de My Digital Schoolbook verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal My Digital Schoolbook dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 11 - Uitsluiting herroepingrecht

1. My Digital Schoolbook sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien
in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien My Digital Schoolbook
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door My Digital Schoolbook tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop My Digital Schoolbook geen invloed heeft;
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 12 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten

1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen
die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat My Digital Schoolbook er vanuit dat de
levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de ondernemerkoper binnen drie (3) dagen, dan wel
binnen redelijke termijn door consumentenkoper na levering schriftelijk aan My Digital Schoolbook
te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk
binnen drie (3) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk
aan My Digital Schoolbook te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat My Digital Schoolbook in staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient My Digital Schoolbook in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en My Digital Schoolbook kan de klacht worden onderzocht door
een onafhankelijke derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van
een ondernemerkoper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat My Digital Schoolbook de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
My Digital Schoolbook de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan
dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de koper, ter keuze van My Digital Schoolbook, vervangen of zorgdragen
voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval
van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan My Digital Schoolbook retourneren en de eigendom daarover aan My Digital Schoolbook te verschaffen, tenzij My Digital
Schoolbook anders aangeeft.


Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

1. De door My Digital Schoolbook te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor
zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
gesteld worden. My Digital Schoolbook kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot
de garantie van de producent.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van My Digital Schoolbook, de koper of derden aan de zaak wijzigingen
hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op
een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is My Digital Schoolbook gerechtigd de kosten van reizen, verblijf,
transport en testen door te berekenen aan de ondernemerkoper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van My Digital Schoolbook daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden,
tenzij anders is overeengekomen.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover My Digital Schoolbook.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper
tegenover My Digital Schoolbook kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 14. (Elektronische) correspondentie

1. Koper en My Digital Schoolbook zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen
van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 15. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label

1. My Digital Schoolbook geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen
enkel intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk conform
specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden vervaardigd, alsmede
schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de
van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige
monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart de My Digital Schoolbook tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken),
alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de producten welke
door My Digital Schoolbook worden vervaardigd onder haar eigen private label blijven in eigendom
van My Digital Schoolbook, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan My Digital Schoolbook ten
belope van een bedrag ad € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.
Deze boete laat de overige rechten van het My Digital Schoolbook – waaronder die op schadevergoeding - onverlet.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door My Digital Schoolbook verkochte en geleverde
zaken of diensten, is My Digital Schoolbook - behoudens bewezen opzet of grove schuld -
slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze
zaken zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade die een indirect
gevolg is van de door My Digital Schoolbook geleverde zaken is My Digital Schoolbook - behoudens bewezen opzet of grove schuld – niet aansprakelijk, althans in het geval de wet daartoe
dwingt, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van My Digital
Schoolbook ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper
tegenover My Digital Schoolbook kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 17 – Vrijwaring

1. De koper verliest diens rechten jegens My Digital Schoolbook en is aansprakelijk voor alle
schade en vrijwaart My Digital Schoolbook tegen iedere aanspraak van derden ter zake van
schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van
My Digital Schoolbook strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde
c.q. bewerkte zaken;
B. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de koper aan My Digital
Schoolbook;
C. voormelde schade is ontstaan doordat de koper zelf of een derde onderhoud of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My Digital Schoolbook;
D. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de koper aan My Digital Schoolbook zijn verschaft en/of
voorgeschreven;
E. voormelde schade is ontstaan door het middels koper aangeleverde onrechtmatige gebruik van
materiaal waarvan het intellectuele eigendom niet bij koper is gelegen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met My Digital Schoolbook is Nederlands recht van
toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van My Digital Schoolbook, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.Bel E-mail